Informatie over deze reizen kunt u vinden in de Nieuwsbrief

 

Contactpersoon: Ferdy Smit, tel. 013-5211144

Voorwaarden voor deelname aan reizen, georganiseerd door VSO.

 1. Daar waar wordt gesproken over deelnemer wordt ook de deelneemster bedoeld;
 2. door of namens VSO georganiseerde ééndaagse en meerdaagse reizen worden vermeld in de nieuwsbrieven;
 3. voor deelname aan deze reizen dient de deelnemer zich aan te melden bij de organisator (zie de aankondigingen in de nieuwsbrieven). Tevens dient de deelnemer op het moment van aanmelden de verschuldigde kosten over te boeken op het vermelde IBAN-nummer van VSO. Indien aan één van beide voorwaarden niet is voldaan is de aanmelding niet compleet en dus niet geldig;
 4. de deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering. Indien annulering plaats vindt dient dit te worden gemeld bij de organisator. Reeds betaalde kosten voor een meerdaagse reis dan wel een ééndaagse reis in het buitenland worden door VSO niet terugbetaald in verband met aangegane verplichtingen met te bezoeken organisaties en/of vervoersbedrijven. Hiervoor dient de deelnemer zich te wenden tot de eigen reis- en annuleringsverzekering.
  Teruggave van reiskosten voor een ééndaagse reis binnen Nederland zal alleen plaats vinden indien een ander de besproken plaats kan innemen (b.v. uit een wacht-/reservelijst) of indien bij te bezoeken organisatie en/of het vervoersbedrijf de deelname zonder kosten kan worden geannuleerd;
 5. aansprakelijkheid: degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem ook voor evt. andere deelnemers worden gemaakt;
 6. deelnames die via internet of per telefoon worden gemaakt zijn definitief. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen, zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing;
 7. veel van onze reizen zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden. Indien het minimum aantal niet wordt behaald, behoudt VSO zich het  recht  voor om uiterlijk 7 dagen voor vertrek  de reis te annuleren. Tenzij anders in de nieuwsbrief bij de betreffende reis wordt vermeld. De reeds overgeboekte reissom wordt in dat geval terug betaald;
 8. bij een lichamelijke  handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u verplicht hiervan melding te maken bij aanmelding. In overleg wordt bepaald of de reis geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening;
 9. VSO behoudt zich het recht voor om inhoudelijke programma’s vanwege reistechnische redenen (b.v. afhankelijkheid van lokale omstandigheden) te wijzigen;
 10. klachten met betrekking tot een uitgevoerde reis kunnen schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij het bestuur van VSO.